УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ"


У скаду са одредбама чл. 78. и 12 Закона о удружењима (Службени лист РС бр. 51/09), на скупштини Удружења одржаној дана 10.01.2011. год. у Нишу, усвојен је

 

С Т А Т У Т
УДРУЖЕЊА СУДСКИХ ВЕШТАКА "НИШ"
са седиштем у Нишу

 

Члан 1.

Удружење судских вештака "Ниш", са седиштем у Нишу (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области усклађивања научног и стручног вештачења, те остваривања циљева од ширег друштвеног значаја.

Члан 2.

Циљеви и задаци Удружења су:

- да окупи судске вештаке разних струка и специјалности, те да заступа интересе друштва и интересе својих чланова,
- да сарађује са правосудним органима, секретаријатима за унутрашње послове и другим органима управе и друштвено-политичким заједницама, и тиме оствари подруштвљавање делатности судског вештачења,
- да прати научна и стручна достигнућа у земљи и иностранству ради упознавања својих чланова са њима,
- да својим члановима омогући стручно усавршавање ради унапређивања струке и побољшање квалитета рада,
- да својим члановима обезбеди одговарајуће стручне часописе, публикације и информације,
- да захтева од својих чланова да у складу са правилима струке и правним начелима извршавају дате им или преузете обавезе, а да се посебно стара о етици и савесности у раду својих чланова.

Члан 3.

Пун назив Удружења је: Удружење судских вештака "Ниш", са седиштем у Нишу, Трг Краља Александра Ујединитеља 11.
Удружење своју делатност остварује на подручју Републике Србије.

Члан 4.

Чланство у удружењу је добровољно.
Чланом Удружења постаје онај грађанин који је уписан у регистар судских вештака и бави се вештачењем и који прихвата циљеве и Статут Удружења.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Својство члана престаје:
- давањем писмене изјаве о иступању из чланства;
- деловањем супротним повељи и Статуту;
- смрћу члана;
- дужом неактивношћу члана;
- искључењем члана;
- престанком рада Удружења.

Члан 6.

Члан Удружења има право да:
- равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,
непосредно учествује у одлучивању на скупштини, као и преко органа удружења,
бира и буде биран у органе Удружења,
- буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења,
Члан удружења је дужан да:
- активно доприноси остваривању циљева Удружења,
- учествује у складу са интересовањем у активностима Удружења,
- плаћа чланарину, обавља и друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 7.

Органи Удружења судских вештака су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 8.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Седницу скупштине сазива председник Управног одобра.
Скупштина:
- Доноси план и програм рада.
- Усваја Статут, као и измене и допуне Статута.
- Усваја и друге опште акте удружења.
- Бира и разрешава чланове Управног одбора.
- Разматра и усваја извештај Управног одбора.
- Разматра и усваја финансијски план и извештај.
- Одлучује о статусним променама и престанку рада удружења.
- Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
- Доноси опште акте из своје надлежности.

За одлуке о изменама и допунама Статута неопходно је присуство преко половине чланова Удружења у раду Скупштине.

Члан 9.

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева и задатака Удружења који су усвојени Статутом и одлукама Скупштине.
Управни одбор има 3 члана које бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из редова својих чланова бира председника и заменика председника.
Председник Управног одбора представља и заступа Удружење у правном промету са трећим лицима и има права и дужности финансијског наредбодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника упрвног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Мандат чланства Управног одбора је 4 године и могу бити бирани поново на исту функцију.

Члан 10.

Управни одбор:
- Руководи радом Удружења између две седнице и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења.
- Организује редовно обављање делатности Удружења и поверава посебне послове појединим члановима.
- Доноси финансијске одлуке.
- Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута по посебној иницијативи или на предлог 1/3 чланова Удружења, и припрема предлог измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање.
- Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута,
- Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из чл. 25 став 2.
Закона о удружењима, и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак.
- Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање 1/2 чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 11.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења, а о учињеним неправилностима без одлагања обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина. Мандат чланова траје 4 године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 12.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и актуелностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 13.

Своје циљеве Удружење остварује спровођењем следећих задатака:
- организовањем стручних предавања, расправа, семинара и симпозијума,
у складу са потребама својих чланова припремањем стручних публикација из делокруга свог рада,
- издавањем стручног часописа и стручне литературе из делокруга рада,
сарадњом са заинтересованим органима и организацијама, предлагањем норматива и прописа којима се решавају одређени друштвени проблеми на подручју рада Удружења,
- остваривањем сарадње са сродним удружењима као и свим стручним удружењима у земљи.

Члан 14.

Удружење за остваривање својих циљева може стицати ствари, новчана средства и материјална права, средства од доприноса својих чланова и из других извора а на основу правног посла, донаторства и спонзорства и на други законом дозвољен начин.
Удружење може да ангажује и друга физичка лица која помажу рад или финансирају рад Удружења.

Члан 15.

Средства која удружење оствари својом делатношћу намењена су Статутом одређеним активностима и њиховом развоју, омасовљењу акција и остваривању основних делатности и циљева Удружења.

Члан 16.

Удружење може поднети захтев за пријем у чланство другог удружења истог или сличног програма. О начину удруживања одлуку доноси Скупштина Удружења, на предлог Управног одбора.
Чланови овог удружења могу да приступе у друга Удружења која имају сродне циљеве и делокруг рада.

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 18.

У случају престака рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 19.

Удружење има свој штамбиљ и печат. Штамбиљ је правоугаоног облика у коме се уписује Удружење судских вештака "Ниш", број и датум.
Печат је округлог облика уобичајене величине у коме је крупно уписано: Удружење судских вештака "Ниш", а у средини печата водоравно Ниш.
Текст штамбиља и печата је исписан ћириличним писмом.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

Надежда Јездимировић

У Нишу, 10.01.2011. године

 


Slika: Udruzenje sudskih vestaka - Nis
УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ", Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, тел: 064/1203606, 064/2790855

Osnovni sud u Nisu

Visi sud u Nisu

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!